Tiffany Leuven

Privacy

Contact : Tiffany, Vismarkt 1, 3000 Leuven

 
Tiffany Leuven hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.


Tiffany Leuven houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, We zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, en willen u hierop wijzen en deze respecteren.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.


Als Tiffany Leuven zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Tiffany, Vismarkt 1, 3000 Leuven, tiffanyleuven@gmail.com

Waarom verwerken wij persoonsgegevens ?
Uw persoonsgegevens worden door Tiffany Leuven verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :
• om goederen te kunnen aankopen op de website van tiffany-leuven.be
• om het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen na toestemming van de betrokkene

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslaan :
• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, adres, emailadres
• Uw aankoopgeschiedenis op de website en in de winkel

 
Bewaartermijn :

Tiffany Leuven bewaart persoonsgegevens maximaal 5 jaar na laatste gebruik.
 

Beveiliging van de gegevens :

Tiffany Leuven heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.  Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen :

• Alle personen die namens Tiffany Leuven van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
• De informatie wordt niet met derden gedeeld. In sommige gevallen kan de informatie wel intern gedeeld worden.

 
Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.tiffany-leuven.be

 
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


Wijziging privacy statement
Tiffany Leuven kan zijn privacy statement wijzigen.  Het is raadzaam om af en toe deze pagina te raadplegen.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x